12.09.2012 11:12:37
charakteristika programu

Charakteristika vzdělávacího programu
2013-2014
Program je připraven pro 2. a 3. třídu. Vzdělávací program byl zpracován z Kurikula podpory zdraví v mateřské školy.Vzdělávací program je převážně zaměřen na seznamování s přírodou, posilování ekologické výchovy. Učitelky pracují s publikacemi ekologické výchovy (Svatý Jan) , s kalendářem kouzelné bylinky, publikací Raadce a s knihami o přírodě. Činnosti si učitelky připravují pro každou třídu -vycházejí z předešlých poznatků .Učitelky mezi sebou spolupracují .
Třída II. a III.Téma : Co se skrývá za bludným kořenem
Podtéma :

- děti sevrací z prázdnin
-procházka ke kořenu
-stromoví skřítci
Základní charakteristika
Program je rozdělen pro dvě věkové skupiny dětí. První skupina je pro mladší děti a je zaměřena:
- na seznámení s novými kamarády a procvičování pravidelí s pravidly ve školce, hledat změny u kamarádů
-seznámení se vztahem k lesu , poznávání lesních plodů
-seznámení se základními pravidly ekologické výchovy.
Druhá skupina je pro střední a předškolní děti. Základem programu je
-prohloubení vztahů mezi dětmi, vytváření a dodržování pravidel ve školce a seznámení se základními společenskými pravidly, uvědomovat, že se vše mění i lidi.
- děti se prakticky seznámí s přírodou a její ochranou
Cíl učitelek
- seznamování se s novými kamarády
-vytvářet a dodržovat pravidla ve školce,
upozorňovat na rizika a bezpečnost.
- seznámit děti s pitným režimem
- učit děti péči o les
- zapojit děti do předplaveckého výcviku, otužování dětí
- seznámit děti s významem a ochranou lesa, lesními plody

Délka realizace
V průběhu měsíců září, říjen, listopad
Věková skupina
Rozdělení dětí dle věku
jiné
Spolupráce s rodiči při adaptaci dětí.Využijeme možnosti zajištění různých publikací na dané téma . Využijeme sponzorských darů od rodičů k vybavení zahrady.
Přednáška logopedickou pracovnicí
Nabídka činností
Společné hry dětí, napodobování starších, pohybové hry, motivační hry,hudebně pohybové hry,smyslové hry,situační hry,společenské hry četba, vypravování, poslech, komunikativní kruh, rozhovory,procvičování praktických a dovedností samostatnosti.Vycházky do lesa a okolí.Divadelní představení.
Využití výtvarných,pracovních, hudebních, pohybových a relaxačních činností.Využití stavebnic, knih, encyklopedií,maňásků a loutek, přírodnin,obrázků, výtvarných potřeb využití různých materiálů, tělovýchovných potřeb, hubebních nástrojů.

Podtéma :

-vánoce v lese
-bludný kořen pod sněhem
Základní charakteristika
Celek je zasazen do zimního času. První část seznamuje děti s tradicemi, posiluje vztah k rodině a přírodě. Děti se seznamují se zvířaty a s využitím přírodního materiálu . Druhá část se věnuje zimním radovánkám, jednoduchému řešení problémů a 2.sk. Se seznamuje s pokusy se sněhem řešení labyrintů a zimními sporty. Obě skupiny se seznamují s jinými kulturami.
Cíl učitelek
- podporovat tradice, naučit děti koledy
- procvičování pravidel při sportování, otužování dětí
- seznamovat děti se zimou a zimními sporty
- zdravý životní styl (solná jeskyně, saunování)
- řešení problémů
- podporovat charakterové vlastnosti dětí
- posílit vztah k jiným národům
Délka realizace
V průběhu měsíců prosinec, leden ,únor
Věková skupina
Rozdělení dětí dle věku
jiné
Spolupráce s obcí při rozsvícení vánočního stromu.Posezení s rodiči před vánocemi.Společné zimní hrátky na zahradě.Využití publikací z rodin.
Pozvání učitelek ZŠ na vánoční besídku
Vystoupení dětí pro seniory
Využití Dne otevřených dveří v ZŠ
přednáška s učitelkou ZŠ-připravenost dětí
Nabídka činností
Společné hry dětí, napodobování starších, pohybové hry, motivační hry,hudebně pohybové hry,smyslové hry,situační hry,společenské hry četba, vypravování, poslech, komunikativní kruh, rozhovory.procvičování praktických dovedností,experimenty, pokusy se sněhen a ledem .Návštěva Mikuláše. Využití zahrady- sáňkování.Divadelní představení.
Využití výtvarných,pracovních, hudebních, pohybových a relaxačních činností
Využití stavebnic, knih, DVD a CD encyklopedií,maňásků a loutek, obrázků,fotografií, globusu, mapy světa výtvarných potřeb, tělovýchovných potřeb, hubebních nástrojůPodtéma :

- jaro ťuká na vrata
- zelené vlasy děda Vševěda
- vzkaz od bludného kořene

Základní charakteristika
Celek je zasazen do jarního času. ,kdy seznamuje děti s jarní přírodou a ochranou životního prostředí a dále děti motivuje na jarní svátky 1sk. Jednoduchou formou, 2. sk.získávání hlubších znalostí o tradicích.. Je zde u obou skupin zahrnuta ekologická výchova Druhá část je zaměřena na rodinné vztahy a vztahy ke zvířatům a jejich ochraně. U 2.sk. Se zaměříme na rozvoj jemné motoriky., u 1.sk. Se zaměříme na rozvoj hrubé motoriky.
Cíl učitelek
- seznamovat se znaky jarní přírody
- poznávat zvyky a tradice jarních svátků
- uvědomit si důležitost ochrany planety Země
- posilovat vztah k rodině (oslava dne matek a otců)
Délka realizace
V průběhu měsíců březen , duben, květen
Věková skupina
Rozdělení dětí dle věku
jiné
-Spolupracovat s rodiči při velikončních svátcích
-zapojit rodiče do společných oslav
-spolupracovat s rodiči při organizaci výletu
-společná oslava se ZŠ při pálení čarodejnic
- návštěva ZŠ
-
Nabídka činností
Společné hry dětí, napodobování starších, pohybové hry, motivační hry,hudebně pohybové hry,smyslové hry,situační hry,společenské hry četba, vypravování, poslech, komunikativní kruh, rozhovory.procvičování praktických dovedností,experimenty, pokusy.Divadelní představení.
Využití výtvarných,pracovních, hudebních, pohybových a relaxačních činností
Využití stavebnic,Puzzle, knih, DVD a CD, encyklopedií,maňásků a loutek, obrázků,fotografií, globusu, mapy okolí ,výtvarných potřeb, tělovýchovných potřeb, hubebních nástrojů
--cestujeme za bludným kořenem
Základní charakteristika
Celek je zasazen do letního času. V první části se děti seznamují s naší vlastí a historií (návštěva hradu)a rozvíjí národní cítění dětí.1.sk. se seznamuje s tradičními pohádkami s kolektivními hrami a poznávají dopravní prostředky při cestování.2.skup. Dětem přiblížíme význam pověstí. Děti se také seznamují s vývojem člověka a nebezpečím nového světa
Cíl učitelek
- podporovat vztah ke své vlasti
- seznamovat děti s historií
- rozvoj pohybových dovedností
- bezpečností na výletech

Délka realizace
V průběhu měsíců červen,srpen
Věková skupina
Věkově smíšená skupina dětí v obou třídách
jiné
Spolupracovat s rodiči při zajištění bezpečnosti na výletech, jízdě na kole.Společné rozloučení se školním rokem.
Spolupráce s rodiči při zajištění Školy v přírodě
Nabídka činností
Společné hry dětí, napodobování starších, pohybové hry, motivační hry,hudebně pohybové hry,smyslové hry,situační hry,společenské hry četba, vypravování, poslech, komunikativní kruh, rozhovory.procvičování praktických dovedností,experimenty, pokusy.Divadelní představení.Návštěva hradu, jízda na kole se stařšími dětmi.
Využití výtvarných,pracovních, hudebních, pohybových a relaxačních činností
Využití stavebnic,Puzzle, knih, DVD a CD, encyklopedií,maňásků a loutek, obrázků,fotografií, globusu, mapy okolí ,výtvarných potřeb, tělovýchovných potřeb, hubebních nástrojů
Charakteristika vzdělávacího programu
2013-2014
I.třída
Program je připraven pro 1, třídu. Vzdělávací program byl zpracován z Kurikula podpory zdraví v mateřské školy.Vzdělávací program je převážně zaměřen na
seznamování s novým prostředím, pravidly ve školce a seznamování s přírodou.
Učitelka úzce spolupracuje s učitelkami 2. a 3. třídy. Děti se seznamují s předplaveckou výchovou, nenásilnou formou je dětem předkládána zdravá výživa (seznamování s pitným řežimem, ovocem, zeleninou a jinými zdravými potravinami. Učitelka děti seznamuje s pravidly ve školce, učí děti vzájemně si mezi sebou hrát. Děti se učí samostatnosti při oblékání, úklidu hraček.

Podtéma :

-skřítek ve školce
-jak si skřítek našel ve školce kamaráda
-kaštanový skřítek
Základní charakteristika
Cílem tohoto vzdělávacího programu je novým dětem usnadnit odloučení od rodičů, seznámení s novým prostředím, hračkami . Děti jsou seznámeny rovněž s pravidly a učitelka jim pomáhá s osvojením . Pro starší děti je cílem seznámení se s novými dětmi a zapojit je do her.Děti se seznamují se základy osobní hygieny a dodržování během celého dne. U dětí je rozvíjena nenásilonou formou sebeobsluha, dle možností dětí.Na závěr tohoto programu se děti jednoduchou formou seznamují s okolním prostředím, s plody a pracují s nimi.
Cíl učitelek
Usnadnění adaptace dětí, seznamování s prostředím, dodržování hygieny a rozvoj samostatnosti. Učit děti se zapojovat do pohybových her, procvičování hudebních činností a výtvarných činností.Komunikace s učitelkou, využívání komun. Kruhu a dalších aktivit k celkovému rozvoji dětí
Délka realizace
Během podzimního období
Věková skupina
3-4 let
jiné
Spolupracovat s rodiči a učitelkami vyšších tříd. Využívat možností společných aktivit(setkání s rodiči, divadelní představení)
Nabídka činností
Společné hry dětí, napodobování starších, pohybové hry, motivační hry,hudebně pohybové hry, četba, vypravování, poslech, komunikativní kruh, rozhovory,procvičování praktických a dovedností sebeobsluhy.Vycházky do okolí.Divadelní představení.
Využití výtvarných,pracovních, hudebních, pohybových a relaxačních činností.Využití stavebnic, knih, maňásků a loutek, přírodnin,obrázků, výtvarných potřeb využití různých materiálů, tělovýchovných potřeb, hubebních nástrojů.


Podtéma :

-skřítek o vánocích
-skřítek jede za zimou
-skřítek má rád sníh
Základní charakteristika
Celek je zasazen do zimního času. První část seznamuje děti s tradicemi, posiluje vztah k rodině a přírodě. Děti se seznamují s různými materiály . Druhá část se věnuje zimním radovánkám, jednoduchému řešení problémů a zimními sporty. Děti se seznamují po celou dobu s bezpečností při zimních hrách
Cíl učitelek
Přiblížit dětem vánoční tradice, naučit děti koledy,zapojit se do společných aktivit. Výtvářet vhodné dárky s různých materiálů. Prožívat zimní období, seznamovat děti s bezpečností při hrách
Délka realizace
Zimní odbobí
Věková skupina
3- 4 let
jiné
Spolupráce s obcí při rozsvícení vánočního stromu.Posezení s rodiči před vánocemi.Společné zimní hrátky na zahradě.Využití publikací z rodin.
Pozvání zastupitele obce na vánoční besídku
Využití Dne otevřených dveří v ZŠ

Nabídka činností
Společné hry dětí, napodobování starších, pohybové hry, motivační hry,hudebně pohybové hry,smyslové hry,situační hry,společenské hry četba, vypravování, poslech, komunikativní kruh, rozhovory.procvičování praktických dovedností,experimenty, pokusy se sněhen a ledem .Návštěva Mikuláše. Využití zahrady- sáňkování.Divadelní představení.
Využití výtvarných,pracovních, hudebních, pohybových a relaxačních činností
Využití stavebnic, knih, DVD a CD encyklopedií,maňásků a loutek, obrázků,fotografií, globusu, mapy světa výtvarných potřeb, tělovýchovných potřeb, hubebních nástrojůPodtéma :

-skřítek se raduje z jara
- skřítek o velikonocích
- skřítek má rád svou rodinu
Základní charakteristika
Celek je zasazen do jarního času. ,kdy seznamuje děti s jarní přírodou jarními květy a mláďaty , ochranou životního prostředí . Dále děti seznamujís jarními svátky a jednoduchou formou s ekologickou výchovou Druhá část je zaměřena na rodinné vztahy , posilování vztahu k rodičům. Děti se seznamují s péčí o králička
Cíl učitelek
- seznamovat se znaky jarní přírody
- poznávat zvyky a tradice jarních svátků
- uvědomit si důležitost ochrany planety Země
- posilovat vztah k rodině (oslava dne matek a otců)
Délka realizace
V jarních měsících
Věková skupina
3-4 let
jiné
-Spolupracovat s rodiči při velikončních svátcích
-zapojit rodiče do společných oslav
-spolupracovat s rodiči při organizaci výletu
-společná oslava se při pálení čarodejnic
-
Nabídka činností
Společné hry dětí, napodobování starších, pohybové hry, motivační hry,hudebně pohybové hry,smyslové hry,situační hry,společenské hry četba, vypravování, poslech, komunikativní kruh, rozhovory.procvičování praktických dovedností,experimenty, pokusy.Divadelní představení.
Využití výtvarných,pracovních, hudebních, pohybových a relaxačních činností
Využití stavebnic,Puzzle, knih, DVD a CD, encyklopedií,maňásků a loutek, obrázků,fotografií, globusu, mapy okolí ,výtvarných potřeb, tělovýchovných potřeb, hubebních nástrojů


Podtéma :

-skřítek na cestách
Základní charakteristika
Celek je zasazen do letního času. Děti seznamují s naší vlastí a historií (návštěva hradu)a rozvíjí národní cítění Poznávájí nejbližší okolí. U dětí je rozvíjena dovednost.Dětem je přiblížen význam pitného režimu a sledována bezpečnost při hrách na zahradě
Cíl učitelek
- podporovat vztah ke své vlasti
- seznamovat děti s historií
- dodržování bezpečnosti dětí
- bezpečností na výletech
- rovoj dovednosti dětí (navlékání, oblékání apod.)
Délka realizace
V letních měsících
Věková skupina
3-4 let
jiné
Spolupracovat s rodiči při zajištění bezpečnosti na výletech, jízdě na odstrkovadlech.Společné rozloučení se školním rokem.
Spolupráce s rodiči při zajištění Školy v přírodě
Nabídka činností
Společné hry dětí, napodobování starších, pohybové hry, motivační hry,hudebně pohybové hry,smyslové hry,situační hry,společenské hry četba, vypravování, poslech, komunikativní kruh, rozhovory.procvičování praktických dovedností,experimenty, pokusy.Divadelní představení.Návštěva hradu, jízda na kole se stařšími dětmi.
Využití výtvarných,pracovních, hudebních, pohybových a relaxačních činností
Využití stavebnic,Puzzle, knih, DVD a CD, encyklopedií,maňásků a loutek, obrázků,fotografií, globusu, mapy okolí ,výtvarných potřeb, tělovýchovných potřeb, hubebních nástrojů
 
můj profil
 poslat vzkaz autorovi
Aktuální články
Rubriky
Archiv
Fotoalbum
RSS
Vytvořil
Free Blogger templates
 
 
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se