18.02.2014 06:45:22
školní řád

Mateřská škola Podluhy novela č. 4
příspěvková organizace


Školní řád

Mateřská škola Podluhy stanoví podle zákona č. 561/2004 Sb.(Školský zákon) , dle novely ŠZ 472/2011 a vyhlášky č. 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání) a novely 214/2012 tento školní řád:

1.Práva a povinnosti žáků
2.Práva a povinnosti zákonných zástupců
3.Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy
4.Provoz a vnitřní režim školy
5.Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
6.Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
7.Úplata za školní vzdělávání
8.Platnost školního řádu a způsoby jeho zveřejnění

Práva povinnosti dětí
práva dětí jsou chráněna zákony a mezinárodními dokumenty Listina základních práv a svobod uveřejněná ve Sbírce zákonů č.2/1993, Úmluva o právech dítěte uveřejněná ve Sbírce zákonů č. 104/1991
dle čl .21 Úmluvy o právech dítěte bereme v úvahu vždy zájem dítěte
děti mají právo se vzdělávat v MŠ
dle čl. 30 Úmluvy o právech dítěte MŠ neodepírá dítěti právo náležící k memšině vyznávat svou kulturu, náboženství a jazyk


Práva a povinnosti zákonných zástupců
zákonný zástupce má právo získat informace o svém dítěti od pedagogů osobním pohovorem
zákonný zástupce má právo vznést stížnost k řediteli školy v případě,že škola v případě dítěte pochybila
zákonný zástupce má právo oznámit škole podezření na projevy šikany a diskriminace a násilí
nemůže-li se dítě dostavit do MŠ (nemoc) je zákonný zástupce povinen oznámit nepřítomnost (důvod) do 8 hod. ranní. Pokud dítě není odhlášené na dobu určitou, omlouvá se dítě každý týden v pondělí ráno do 8. hod.
zákonný zástupce má povinnost neprodleně oznámit škole změnu důležitých údajů o žákovi (změna bydliště, jména, telefonní číslo)
zákonný zástupce předává osobně dítě učitelce ve třídě
dítě vyzvedávají rodiče, prarodiče a další osoby na základě plné moci od rodičů
po převzetí dítěte rodiče, pověřené osoby neprodleně opustí areál školy (škola neručí po předání za bezpečnost dítěte)
Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnaci
děti respektují pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, kterými je naplňováno vzdělávací poslání školy a Školní řád
pedagogičtí pracovníci vedou děti k slušnému chování, dodržování Školního řádu, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí vysvětlováním, domluvou a spoluprací se zákonnými zástupci
zákonní zástupci spolupracují se školou při činnostech organizovaných školou, předpokladem úspěšné spolupráce je dodržování zásad pravidel slušného chování

Provoz a vnitřní režim školy

mateřská škola Podluhy je třířídní s celodenním provozem
do školy se přijímají děti od 3 let do 6 let. (mimořádně od 2,5 let pokud dodržují hygienické zásady a umí se najíst
při přijetí je vyžadováno od zákonných zástupců potvrzení, že je dítě řádně očkované.
dítě je přijato na zkušební dobu 3 měsíců (pokud nejsou problémy) je automaticky zařazeno (bez dalšího písemného vyjádření) do matriky školy
maximální počet dětí v MŠ je 39. Přednost mají děti s celodenní docházkou dle kritérií školy. Přednostní přijetí mají děti posledního ročníku- bezplatná výchova dle Školského zákona 561/2004 Sb.
všechny děti jsou v hlavní budově MŠ do 7,30 hod., a poté se předškolní děti (9) přemístí na odloučené pracoviště – budova OÚ Podluhy, rodiče mohou přivádět do vedlejší budovy od 7,30 do 8,00 hod.. Je zde zajištěno stravování svačina a oběd.Po obědě a odpoledne si rodiče převezmou děti v hlavní budově MŠ
Po písemné domluvě s rodiči, škola přijímá k předškolnímu vzdělávání doplňkové děti
je-li dítě přítomné v době podávání jídla stravuje se vždy- stravování je zajištěno 3x denně
děti mají volný přístup k pití v průběhu celého dne (rodiče mohou přinést vlastní pití)
příchod do MŠ je od 6,30 do 8,00. Areál školy se zamyká do 12,30 hod. a od 13 – 14,30 hod.
odchod dětí po obědě je od 12,30 do 13,00 odpoledne od 14,45 do 16,00. Pozdější příchod nebo dřívější odchod je nutno projednat s učitelkou.
možno využít hlídání po 16 hod. jako mimoškolní činnost s úplatou 120 KČ/hod
pokud není dítě omluveno(viz výše) platí stravné za první den nepřítomnosti
rodiče mohou pověřit i jinou osobu k vyzvedávání dítěte na základě plné moci
provoz školy je od 6,30 do 16,00 hod.
ředitelka může ukončit docházku dítěte :
dítě bez omluvy nedochází do MŠ déle než dva týdny
zákonný zástupce narušuje provoz MŠ
v průběhu zkušebního pobytu, nebo na doporučení lékaře a školského poradního zařízení
zákonný zástupce neuhradí v MŠ úplatu za vzdělávání(školné), úplatu za stravování ve stanoveném termínu.

Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

rodiče jsou povinni oznámit jakoukoli změnu zdravotního stavu dítěte, pokud učitelka neshledá dobrý zdravotní stav dítěte může jej z kolektivu vyloučit
při náhlém onemocnění dítěte v MŠ jsou rodiče povinni neprodleně dítě vyzvednout. Rodiče musí aktualizovat telefonní čísla , změny v bydlišti apod.
Učitelka zodpovídá za bezpečnost dítěte od příchodu do předání dítěte zákonným zástupcům
oblečení je nutné přizpůsobit počasí a potřebám, dítěte- dostatečné množství prádla na výměnu
dětem jsou zakázány všechny činnosti, které škodí jejich zdraví(tablety, drogy apod.)
pedag. Pracovníci provedou poučení dětí o bezpečnosti na začátku školního roku a každý týden, dle předtištěného návodu BOZP pro předškolní děti. Rovněž jsou děti poučeny o riziku před mimořádnými akcemi(předplavecký výcvik, školní výlety) a provedou o tomto poučení zápis do třídní knihy
je zakázánmo nosit z domova nebezpečné věci(nože apod.) a cenné věci (peníze a hračky z domova), které by mohly být předmětem odcizení. Zaměstnanci školy neručí za dané věci a nejsou povinni je ve třídě hledat.
Při úrazu zajistí pedagogický pracovník ošetření a zapíše do knihy úrazů.U vážnějšího zranění zajistí ošetření lékařem , uvědomí vedení školy a neprodleně zajistí informování zákonného zástupce

Režimové požadavky

všechny osobní věci musí být označené jménem a značkou – rodiče je pravidelně mění a udržují v čistotě
ve škole se střídá spontánní hra z řízenou činností
sledování televize je jen vyjímečně v krátkém časovém úseku max. 30 min.
využíváme rovněž individuálního přístupu, převážně pak pro děti s odkladem školní docházky( využíváme doporučení z pedagogicko -psychologické poradny)
Škola má dostatečně velké prostory , které vyhovují skupinovým I individuálním potřebám
stravování dětí je podáváno ve všech třídách (z principu zdravé výživy)
pobyt dětí venku je převážně v prostorách zahrady,dále pak na hřišti OÚ. Vyjímečně využíváme vycházek po vsi. Pobyt venku je od 9,45 do 11,35 hod.
Škola nabízí dětem možnost hry na flétnu, výuku anglického jazyka a přípravu dětí do ZŠ. V jarních a letních měsících připravujeme pro děti celodenní výlety s výukou a pro st. děti pak jízdu na kole
ranní hry jsou od 6,30 do 8,00 hod
ranní cvičení je od 8,15 do 8,40 hod.
Ranní svačina je od 8,45 do 9,15 hod.
Řízenná činnost od 9,15 do 9,40 hod. ( I během ranních her)
pobyt venku od 9,45 do 11,45 hod.
oběd je od 11,50do 12,15 hod. (škola se zamyká)
Odchod po obědě je od 12,15 do 12,45 hod.
Odpolední odpočinnek od12,45 do 14,30 hod (u st. dětí po souhlasu rodičů spánek odpadává, děti si po přečtené pohádce hrají ve třídě 2 tak, aby nerušily ostatní děti při odpočinku ,je jim nabízena klidná pracovní činnost)
odpolední svačina je od 14,30 do 14,45 hod.
Odpolední hry jsou od 14,45 do 16,00 hod.
Lehátka a lůžkoviny uklízí uklízečka do vyhrazené skříně, pravidelně je větrá. Výměna lůžkovin je prováděna po 14 dnech, dětské ručníky týdenně.

Podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany dětí
děti jsou vedeny k tomu, aby zacházely s hračkami šetrně, a nesmí je poškozovat a ničit
poškodí-li dítě svévolně majetek, je povinnen zákonný zástupce dítěte dát věc na vlastní náklady do původního stavu

Pedagogický dozor

Výchovně vzdělávací činnost provádí ředitelka a obě učitelky, školnice vypomáhá s dozorem je rovněž přítomna při různých akcích konaných školou pro zajištění BOZP. Výchovně vzdělávací činnost vychází z cílů RP PV.

Pracovníci MŠ Podluhy
ředitelka Ilona Pavlisová
učitelka Ilona Stelšovská
učitelka Marie Zikmundová
učitelka Adéla Wawrečková
školnice, dohlídáv. dětí Jaroslava Šubrtová
kuchařka Drahomíra Skřivanová
pom. Kuchařka Jana Ciprová
pracovnice škol. stravování Eva Cinklová
účetní Eva Cinklová

úplata za školní stravování
platba školného se platí v MŠ od 15. dne pí. Šubrtové
platba stravného se platí osobně v budově OÚ Podluhy pí Cinklové nebo platbou na účet 51- 4871440237/0100

platnost školního řádu

Školní řád mateřské školy Podluhy je platný od 1.9.2013
Školní řád byl schválen pedagogickou radou školy v červnu 2013
školní řád se bude projednávat se zákonnými zástupci na začátku školnho roku
Školní řád je dostupný na nástěnce a u ředitele školy
Školní řád je závazný pro zákonné zástupce dětí a zaměstnance MŠ Podluhy
v případě nutnosti bude školní řád doplněn nebo upraven a po projednání v pedagogické radě bude obnovena jeho platnost


V Podluzích dne 1.9.2013 ředitelka Ilona Pavlisová
mateřská škola Podluhy
 
můj profil
 poslat vzkaz autorovi
Aktuální články
Rubriky
Archiv
Fotoalbum
RSS
Vytvořil
Free Blogger templates
 
 
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se