18.02.2014 06:58:14
ŠVP MŠ PodluhyŠkolní vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání
mateřská škola Podluhy
školní rok : 2013/2014
Dne : 1.9.2013 zpracoval kolektiv MŠ PodluhyIdentifikace školy

mateřská škola Podluhy : je třítřídní škola
Podluhy 89, Hořovice 26801
IČO 71007954
tel: 311512351, 602894479
e-mail podluhyms@seznam.cz
web : www.ms.podluhy.txt.cz

právní subjekt od 1.1.2003

maximální počet dětí : 39


Statutární zástupce : Bc. Ilona Pavlisová
jmenována na základě konkursního řízení


zaměstnanci MŠ : ředitelka
učitelky
školnice – domovník
topička
kuchařka
pomocná kuchařka a uklízečka
účetní

zřizovatel : Obecní úřad Podluhy
IČO 00 233 731
Tel : 311512218, 311514722
Charakteristika mateřské školy č.Mateřská škola je třítřídní –vesnického typu –charakteristické je rodinné prostředí

Budova školy je v majetku Obecního úřadu Podluhy. Veškerá pravidla hospodaření jsou stanovena ve zřizovací listině. Škola hospodaří jak s rozpočtem státním, z něhož jsou hrazeny platy všech zaměstnanců ( odvíjí se od počtu dětí ve třídě), tak i z provozním rozpočtem, kdy veškeré provozní náklady jsou hrazeny z tohoto rozpočtu.

Budova mateřské školy je staršího typu, ale během let se postupně modernizovala.
Pracovnice mají své zázemí (šatnu a WC pro dospělé)
V budově se nachází 2 třídy ve 4 místnostech, kdy tři z nich jsou průchozí a jsou využívány převážně během ranních her a odpoledních zájmových činností. Při organizované činnosti využívají děti z obou tříd dvě místnosti a to : třída první má místnosti, které jsou využívány také jako jídelna a ložníce, třída druhá má dvě spojené třídy, znichž jedna je rovněž využívána jako jídelna. V první třídě je na celod. Docházku Po., St. 14 dětí, Út. Čtv. pá. 15 dětí. Ve druhé třídě je Po.a st. 16 dětí, út, čtv. Pá 15 dětí Společné je sociální zařízení, kam děti organizovaně chodí postupně a individuálně dle jejich pořeby .V budově OÚ je zřízena nová třída pro 9 dětí.Dochází zde 8 dětí na celod. docházku a 1 dítě na pol. Od 7,30- 12,30 a druhé dítě na pol. 12,30- 16,00 hod. Je zde zřízeno celé zázemí WC, umývárna ,šatna.výdejna jídla, místnost na pohybové aktivity. Na obec dochází převážně děti rok před vstupem do ZŠ. Shromažďují se do 7,30 v hlavní budově a poté odchází do nové třídy. Zde je podávána svačina a oběd, dle počtu se děti vrací na odpočinek do hlavní budovy , pokud bude odpolednevíce jak 30 dětí , zůstávají děti na obci.
Ve třídě mají děti volný přístup k pití.


Ke škole patří školní zahrada,která je v bezprostřední blízkosti MŠ. Zvažujeme spolupráci s architektem na správné využití zahrady a zakoupení vhodných herních prvků. Na zahradě je ke hře také chaloupka a pískoviště, pergola nad pískovištěm a na místo na stolky.
Děti mají možnost volného pohybu po celé herní zahradě. Zde je zabudovaná průlezka kovová,dřevěná herní sestava houpačky, palisáda, kolotoč, horolezecká stěna, opracovaný strom na lezení dětí.Část zahrady je vyasfaltovaná děti využívají k jízdě na kole a kreslení na betonu. Na zahradě se děti seznamují s pěstitelskou prací – drobnými zahradními prácemi - záhonky setí bylinek a květin. Děti mají možnost se také seznamovat s chovatelskou činností – péče o králička.
Okolí mateřské školy je klidné a bezpečné, proto využívame krásné životní prostředí k vycházkám se všemi dětmi, či jízdě na kole se staršími dětmi. Škola je rovněž strategicky vhodně umístěna. Mohou ji využívat děti z nedalekých vesnic (Rpety, Felbabaka a Hvozdec) ale i z města Hořovic.Máme dobré spojení do Hořovic MHD. V měsících květnu a červnu využíváme i vlakovou dopravu k poznávání hradů.


Bezpečnost dětí- Dbáme na bezpečnost dětí během celého roku. Každý týden jsou děti seznámeny s bezpečnostními pokyny . Důraz je kladen při jízdě na kole a během výletů s dětmi.Využíváme výpomoc ze strany rodičů.


Akce ve škole- dojíždíme do divadel v Příbrami, Plzni a Prahy . Zajišťujema také představení pro děti ve školeV jarních měsících pořádáme pravidelně výlety /poznávání kulturního dědictví využíváme spolupráci s rodiči.Na konci školního roku dle možností přespáváme v MŠ a pořádáme různé soutěže pro děti.Pokud mají rodičer zájem uskutečňujeme školu v přírodě v jarních měsících.
S dětmi pravidelně navštěvujeme divadelní představení.


Podmínky
jsou zde popsány podmínky, které ovlivňují kvalitu vzdělávání v naší škole

Věcné podmínky:


Dostatečně velké prostory
Je zde dostatečně velká plocha pro hry dětí. Děti mají možnost využívat různé skupinové i individuální hry.
Dětský nábytek, nářadí a zařízení
Podařilo se opravit a natřít barevně židličky jsou v různých výškách, ale v dohledné době zvažujeme o nákup nových i stolků. Nábytek je straší otapetovaný děti mají volný přístup ke skříňkám.Z tělovýchovného nářadí máme ribstole. trampolínu, kozu, průlezky a různé drobné pomůcky jako jsou míče, švihadla, kroužky apod je však vhodné jěště dokoupit nové .Toalety a umyvadla ve škole jsou dostatečné pro obě třídy.Ve třídě na obci máme zakoupené nové stolky a židličky.V šatnách máme nový nábytek.S obcí máme dojednáno zakoupení nových skříní do tříd (počet 3)
Vybavení hračkami
Máme dostatečný počet hraček pro všechny tři věkové skupiny. Děti mají volný přístup k hračkám.Postupně dokupujeme dle potřeb školy vhodné pomůcky pro práci s dětmi(všechny věkové skupiny).
Výtvory dětí
Děti mají možnost své práce vystavovat v šatně a během roku se také podílejí na výzdobu oken a šatny
zahrada
Zahrada navazuje bezprostředně na budovu, je již oplocená. Počet herních prvků je stále na nižší úrovni, ale podařilo se nám postupně zakoupit houpačky, průlezky,trampolínu.Děti mají dostatek prostoru k volnému pohybu. Na zahradě se děti v jarních měsících seznamují s pěstitelskou činností- záhonky na setí květin a zeleniny. Zvažujeme o zhotovení koutku pro pěstitelskou činnost. Na zahradě děti pěčují o králíčka – chovatelská činnost.
bezpečnost
Prostory v budově i na zahradě jsou bezpečné a pravidelně konrolované
komentář
Modernizace budovy proběhla částečně (výměna oken, zateplení budovy, nová fasáda a modernizace kuchyně-nová digestoř, obklady na stěnu a podlahu a nová plynová kamna, nové radiátory a kotel. Chybí nám stále finanční prostředky na na vybavení interiéru a využití půdních prostor pro novou třídu. . Vnitřní část je estetiky upravená. Děti mají možnost využívat i v zimních měsících hru s pískem i s vodou. Půdní prostory se doposud nezměnily .
zhodnocení
Postupně nastalo zlepšení, ale satále je nutné školu modernizovat
Životospráva dětí

Strava dětí
Dětem se snažíme dávat plnohodnotnou a vyváženou stravu. Nedostatky máme se zvýšenoun spotřebou tuku. Podařilo se nám zvýšit spotřebu mléka a ryb.Spotřebu ovoce a zeleniny postupně zvyšujeme během celého dne.
Denní rytmus
Denní rytmus a řád je pravidelný a také flexibilní. Rodiče mohou po dohodě s učitelkami (den předem) přivést ditě během dne.
Pobyt venku
Využíváme 2 hod. pobytu dětí venku, máme k tomu vhodné podmínky na zahradě i v okolí.
Volný pohyb
Děti mají dostatek volného poh;ybu ve třídě i na zahradě. Pokud jsme na vycházce je vždy dětem nabídnuta možnost volného pohybu na bezpečném místě.
individualita
Dětem je nabídnuta možnost odpočinku, st. děti odpočívají na karimatkách a po přečtené pohádce si mohou v klidu hrát ve vedlejší třídě
pedagogové
Jsou pro děti vzorem zdravého životního stylu
komentář
Rodičů byla nabídnuta možnost školy v přírodě na jaře ,byli jsme týden v Hracholuskách. Pobyt se nám líbil a pokusíme se jej opakovat opět v dalším školním roce
zhodnocení
Tyto podmínky celkem dobře splňujeme

Psychosociální podmínky:

pocity
Rodiče i děti se ve škole mohou cítit bezpečně a spokojeně
adaptace
Nabízíme rodičům možnost adaptovat již v letních měsících , kdy je malý počet docházejích dětí a učitelky mají možnost se dětem plně věnovat. Rodičům je také nabídnuta možnost postupné adaptace, část rodičů ji využívá.
Potřeby dětí
Snažíme se děti příliš nezatěžovat a respektovat jejich individuální potřeby. Děti mají možnost výběru si činností a přecházení do druhé třídy, popřípadě plnit úkoly v jiné třídě
Postavení dětí
Snažíme se o rovnocené postavení dětí, jsou určována služby ve třídách i v chaloupce, které jsou pravidelně dle řádu obměňovány
Volnost a svoboda dětí
Děti dodržují pravidla, které si společně vytvoří, mají možnost svobodně si určit množství jídla. St. děti si samostatně nalévají polévku a uklízí po sobě stolování
pokyny
Snažíme se o to , aby pokyny od učitelek byly jednotné
Pedagogický styl
Všechny učitelky s dětmi komunikují a děti mají možnost se svobodně vyjádřit
Nabídka
Učitelky se snaží nabídnou dětem přiměřené, pochopitelné činnosti. Během dne se maximálně využívá možnost spolupráce
Komentáře pedagogů
Děti jsou kladně motivovány při veškerých činnostech
Vztahy mezi dospělými a dětmi
Ve vztazích je podporována tolerance, ohleduplnost a vzájemná pomoc.
Vztahy ve třídě
Jsou celkem na dobré urovni
komentář
Postupně se nám podařilo tyto podmínky zlepšit
zhodnocení
Výsledky jsou celkem dobré

Organizace

Denní řád
Je pružný vyhovuje potřebám dětí i rodičů
Zdravotně pohybové aktivity
Ranní cvičení je zařazováno denně
Vzdělávání
Pedagogové se plně věnují vzdělávání, pokud je činnost náročná využívají dopomoci školnice
Klid na práci
Pedagogové se snaží dětem nechat klid při práci
Adaptace
Snažíme se přistupovat individuálně
Poměr činností
Snažíme , aby děti měly větší možnost spontánních činností i když řízené činnosti rovněž dětem nabízíme
Čas na hru
Spontánní hra je převážně využívána během ranních činností a odpoledních činností, ale snažíme se ji využívat během celého dne
Aktivity
Máme snahu o vlastní aktivitu dětí, v pláínu jsou zařazovány experimenty a pokusy
Podmínky pro činnosti
Činnosti jsou prováděny individuálně, slupinově i fontálně- tuto možnost se snažíme však utlumovat ve prospěch skupinové činnosti
Soukromí dětí
Pokud dítě nemá zájem má možnost si vybrat jinou aktivitu. Hygienické potřeby mohou děti vykonávat v soukromí
plánování
Vychází z potřeb dětí a z daných prožitků. Je možnost je v průběhu roku měnit.
Realizace činností
Nemáme vždy dobré pomůcky pro všechny činnosti. Učitelky se připravují včas
Počty ve třídě
Spojování tříd využíváme pouze během ranních her a odpoledních činností a to proto, že do 7,30hod. je malý počet dětí ve třídě.
Počty tříd
Od února jsou ve škole tři třídy( jedna je odloučená na OÚ. Organizace během RH bude stejná v hlavní budově, od 7,30 hod. do 12,30 hod. budou děti stř. nebo st.odcházet na výuku do nové třídy. Na odpolední činnost se budou třídy spojovat do dvou tříd.
komentář
Maximálně se snažíme děti povzbuzovat pochvalou, ale za to ,aby děti pochopily proč je chválíme
zhodnocení
Ne vše je dokonalé, ale snažíme se o dobrou organizaci


Řízení školy


Ovzduší ve škole
Spolupracovníci jsou zapojeni do věškerých činností školy. Pravomoce jsou přenechány (školnice- výběr školného, divadelní představení)
Vyhodnocení práce
Je společné dle daných kritérií
spolupráce
Je podporována v kolektivu i s rodiči

Analýza
Je prováděna každoročně a společně- jsou rozděleny kompetence při hodnocení
ŠVP
Je tvořen společně s celým kolektivem, vzdělávací činnost pak s pedagogickými pracovnicemi
Šklola a organizace
Škola velmi dobře spolupracuje s OÚ, ZŠ a jinými školkami(Záluží, Cerhovice, Drozdov) zajištění školy v přírodě a divadelního představení
komentář
Ředitelka plně využívá svých poznatků ze studia. Úkoly a pravomoce jsou jasně vymezeny v náplni práce. Je vytvořen informační systém – využití internetu k omlouvání dětí, informace na web stránkách.
zhodnocení
Je celkem na dobré úrovni

Personální a pedagogické zajištění

odbornost
Všichni pracovníci pracující ve škole mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Byla přijata nová učitelka rovněž s odbornou kvalifikací- Sped.Š Beroun
Práce týmu
Pracujeme na základě našich pravidel
sebevzdělávání
Pedagogické pracovnice se vzdělávají na seminářích i se sebevzdělávají. Kuchařka navštěvuje ročně vzdělávání pro jídelny. Mzdová účetní se průběžně vzdělává dle potřeby
Služby pedagogů
Jsou plánovány dle potřeby školy a potřeby zaměstnanců tak, aby se optimálně zajistila pedagogická péče.
profesionalizace
Vychází z potřeb školy , dle nabídek seminářů
Chování pedagogů
Snažíme se chovat profesionálním způsobem, rodičům individuálně předáváme poznatky o dítěti
Specializované služby
Nabízíme možnost výuky anglického jazyka, využíváme logopedických chvilek pro děti , výuky hry na flétnu
komentář
Postupně si pracovnice zvyšovaly odbornost během dvou let
Ředitelka se zaměří na novou učitelku – je po škole nutné vedení její práce
zhodnocení
Personální zabezpečení je na velmi dobré úrovniSpolúčas rodičů


Vztahy s rodiči
Jsou na dobré úrovni. Rodiče mají možnost se vyjádřit ročně dotazníkem(v loňském školním roce se však vyjádřela jen polovina rodičů- ředitelka je však vyhodnotila a zářijové schůzce s výsledky seznámila

Je snaha rodičům pomoc a vyhovět jim, pokud to není v rozporu s Řádem školy
komentář
Vztahy s rodiči byly vždy na dobré úrovni, snažíme se maximálně s nimi spolupracovat
zhodnocení
Velmi dobrá úroveň

vzdělávání se speciálními potřebami
Ve třídách nejsou žádné děti se speciálními potřebami, pouze reagujeme na vyšetření z
pedagogicko-psychologické poradny a reagujeme na jejich doporučení. Škola není vybavena na
začlenění dětí se speciálními potřebami.


- Naší hlavní přednosti je rodinné prostředí, příznivé kulturní klima ve škole
- Naší slabinou je nedostatek finančních možností

Naše logo : Víme co je zdraví, spokojenost a štěstí
vychází z předpokladu, že děti mají dostatek možností využívat pobytu na zahradě,
výletů po okolí do blízkých lesů. Děti mají možnost konzumovat dostatek ovoce a
zeleniny jak z vlastní zahrady, tak od rodičů z jejich zahrádek.
Pitný režim je stanoven tak, že si děti mají možnost samostatně nalévat vodu.

Naše mise : jsme školka rodinného typu s možností využití přírodního a kulturního
prostředí

Naše vize :využití programu Zdravá mateřská škola

A proč:
- Smíšená škola ve věku od 2,5 do 7 let
- vhodné přírodní podmínky
- dobrá spolupráce s rodinou a obcí a ZŠ


Úkoly na dosažení cíle :
- samostudium v dané oblasti
- školení v daném programu
- doba dosažení cíle po 5 letech


Spolupráce s Obecním úřadem: je velmi dobrá/vítání nových občánků, vánoční
rozvícení stromku, vánoční představení pro důchodce,zajištění karnevalu.

Sociální forma MŠ PodluhyMateřská škola je dvojtřídní, přijímáme děti od 2,5 let/pokud jsou na MŠ připraveny/
V první třídě jsou děti ve věku : 3-4 let
Ve druhé třídě jsou děti ve věku: 4,5 let
Ve třetí třídě jsou děti ve věku : 5 -6,5 let
Věkové rozložení dětí pro školní rok: 3- 6,5 let


2012/2013
2013 / 2014
Děti s nepravidelnou docházkou
0
0
Děti s dopolední docházkou
7
0
nejmladší děti
13
13
Střední děti
-
18
Předškolní děti
11
8
Odklad školní docházky
1
1
Dětí celkem
30 +9
39
Z toho děvčat
15+5
15
Z toho chlapců
15+4
24
Doplňkové děti
7
1


Mateřské škole není žádná speciální třída pro postižené děti a nadané děti.Do MŠ není zapsáno žádné postižené dítě.Děti individuálně sledujeme,vedeme o každém dítěti měsíční
záznam jeho výsledků ,pokud mají vadu řeči doporučujeme logopedickou péči.U dětí s odkladem školní docházky spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou.Zpráva z této poradny je založena a doporuční využíváme pro další práci s dětm


Organizace vzděláváníV budově se nachází 2 třídy ve 4 místnostech, kdy tři z nich jsou průchozí a jsou využívány převážně během ranních her a odpoledních zájmových činností. Při organizované činnosti využívají děti z obou tříd dvě místnosti a to : třída první má místnosti, které jsou využívány také jako jídelna a ložníce, třída druhá má dvě spojené třídy, znichž jedna je rovněž využívána jako jídelna. V první třídě je na celod. Docházku Po., St. 14 dětí, Út. Čtv. pá. 15 dětí. Ve druhé třídě je Po.a st. 16 dětí, út, čtv. Pá 15 dětí .Děti jsou rozděleny do tříd dle věku.Do MŠ jsou děti přijímány dle kritérií MŠ Podluhy (viz příloha)

Vzdělávací nabídka
2013-2014
Charakteristika vzdělávacího programu:
Program je připraven pro 2. a 3. třídu. Vzdělávací program byl zpracován z Kurikula podpory zdraví v mateřské školy.Vzdělávací program je převážně zaměřen na seznamování s přírodou, posilování ekologické výchovy. Učitelky pracují s publikacemi ekologické výchovy (Svatý Jan) , s kalendářem kouzelné bylinky, publikací Raadce a s knihami o přírodě. Činnosti si učitelky připravují pro každou třídu -vycházejí z předešlých poznatků .Učitelky mezi sebou spolupracují .
Metody práce s dětmi : Budeme se snažit využívat prožitkové učení, situační učení., názorných ukázek, využijeme možnosti komunikativního kruhu.Děti povedeme k samostatné práci a možnosti spolupráce.
Vzdělávací obsah:
Vzdělávací program je v souladu z RPV PV a při práci s dětmi během celého roku procvičujeme věškeré vzdělávací oblasti ( dítě a tělo, dítě a jeho psychika, dítě a druhý,dítě a společnost, dítě a svět).Pro obě třídy jsou vytvořeny úkoly dle přílohy B.
Třída II. a III.Téma : Co se skrývá za bludným kořenem
Podtéma :

- děti sevrací z prázdnin
-procházka ke kořenu
-stromoví skřítci
Cíl a záměr vzdělávání
Program je rozdělen pro dvě věkové skupiny dětí. První skupina je pro mladší děti a je zaměřena:
- na seznámení s novými kamarády a procvičování pravidelí s pravidly ve školce, hledat změny u kamarádů
-seznámení se vztahem k lesu , poznávání lesních plodů
-seznámení se základními pravidly ekologické výchovy.
-prohloubení vztahů mezi dětmi, vytváření a dodržování pravidel ve školce a seznámení se základními společenskými pravidly, uvědomovat, že se vše mění i lidi.
- děti se prakticky seznámí s přírodou a její ochranouDélka realizace
V průběhu měsíců září, říjen, listopad
Věková skupina
Rozdělení dětí dle věku
jiné
Spolupráce s rodiči při adaptaci dětí.Využijeme možnosti zajištění různých publikací na dané téma . Využijeme sponzorských darů od rodičů k vybavení zahrady.
Přednáška logopedickou pracovnicí
Vzdělávací nabídka
Společné hry dětí, napodobování starších, pohybové hry, motivační hry,hudebně pohybové hry,smyslové hry,situační hry,společenské hry četba, vypravování, poslech, komunikativní kruh,pravidelné ranní cvičení s dětmi
artikulační ,řečové, sluchové rozhovory,procvičování praktických a dovedností samostatnosti.Vycházky do lesa a okolí.Divadelní představení.
Využití výtvarných,pracovních, hudebních, pohybových a relaxačních činností.Využití stavebnic, knih, encyklopedií,maňásků a loutek, přírodnin,obrázků, výtvarných potřeb využití různých materiálů, tělovýchovných potřeb, hubebních nástrojů.Podtéma :

-vánoce v lese
-bludný kořen pod sněhem
Cíl a záměr vzdělávání
Celek je zasazen do zimního času. První část seznamuje děti s tradicemi, posiluje vztah k rodině a přírodě. Děti se seznamují se zvířaty a s využitím přírodního materiálu . Druhá část se věnuje zimním radovánkám, jednoduchému řešení problémů . Seznamujeme se s pokusy se sněhem řešení labyrintů a zimními sporty a jinými kulturami.Učit děti sebehodnocení.


Délka realizace
V průběhu měsíců prosinec, leden ,únor
Věková skupina
Rozdělení dětí dle věku
jiné
Spolupráce s obcí při rozsvícení vánočního stromu.Posezení s rodiči před vánocemi.Společné zimní hrátky na zahradě.Využití publikací z rodin.
Pozvání učitelek ZŠ na vánoční besídku
Vystoupení dětí pro seniory
Využití Dne otevřených dveří v ZŠ
přednáška s učitelkou ZŠ-připravenost dětí
Vzdělávací nabídka
Společné hry dětí, napodobování starších, pohybové hry, motivační hry,hudebně pohybové hry,smyslové hry,situační hry,společenské hry četba, přednes říkanek,pojmenovávání věcí,rozlišovat slabiky,vypravování,pravidelné ranní cvičení s dětmi poslech, komunikativní kruh, rozhovory.procvičování praktických dovedností,experimenty, pokusy se sněhen a ledem .Návštěva Mikuláše. Využití zahrady- sáňkování.Divadelní představení.
Využití výtvarných,pracovních, hudebních, pohybových a relaxačních činností
Využití stavebnic, knih, DVD a CD encyklopedií,maňásků a loutek, obrázků,fotografií, globusu, mapy světa výtvarných potřeb, tělovýchovných potřeb, hubebních nástrojů


Podtéma :

- jaro ťuká na vrata
- zelené vlasy děda Vševěda
- vzkaz od bludného kořene

Cíl a záměr vzdělávání
Celek je zasazen do jarního času. ,kdy seznamuje děti s jarní přírodou a ochranou životního prostředí a dále děti motivuje na jarní svátky . Jednoduchou formou, .získávání hlubších znalostí o tradicích.. Je zde u obou skupin zahrnuta ekologická výchova Druhá část je zaměřena na rodinné vztahy a vztahy ke zvířatům a jejich ochraně.Zaměříme se na rozvoj hrubé a jemné motoriky.Procvičovat s dětmi sebehodnocení.


Délka realizace
V průběhu měsíců březen , duben, květen
Věková skupina
Rozdělení dětí dle věku
jiné
-Spolupracovat s rodiči při velikončních svátcích
-zapojit rodiče do společných oslav
-spolupracovat s rodiči při organizaci výletu
-společná oslava se ZŠ při pálení čarodejnic
- návštěva ZŠ
-
Vzdělávací nabídka
Společné hry dětí, napodobování starších, pohybové hry, motivační hry,hudebně pohybové hry,smyslové hry,situační hry,společenské hry četba, vypravování,seznamování se se synonymy, homonymy a antonymy,seznamovat s písmeny, poslech, komunikativní kruh, rozhovory.procvičování praktických dovedností,experimenty, pokusy.Divadelní představení.Pravidelné ranní cvičení s dětmi
Využití výtvarných,pracovních, hudebních, pohybových a relaxačních činností
Využití stavebnic,Puzzle, knih, DVD a CD, encyklopedií,maňásků a loutek, obrázků,fotografií, globusu, mapy okolí ,výtvarných potřeb, tělovýchovných potřeb, hubebních nástrojů
--cestujeme za bludným kořenem
Cíl a záměr vzdělávání
Celek je zasazen do letního času. V první části se děti seznamují s naší vlastí a historií (návštěva hradu)a rozvíjí národní cítění dětí.1.sk. se seznamuje s tradičními pohádkami s kolektivními hrami a poznávají dopravní prostředky při cestování.2.skup. Dětem přiblížíme význam pověstí. Děti se také seznamují s vývojem člověka a nebezpečím nového světa. Vést děti k sebehodnocení.


Délka realizace
V průběhu měsíců červen,srpen
Věková skupina
Věkově smíšená skupina dětí v obou třídách
jiné
Spolupracovat s rodiči při zajištění bezpečnosti na výletech, jízdě na kole.Společné rozloučení se školním rokem.
Spolupráce s rodiči při zajištění Školy v přírodě
Vzdělávací nabídka
Společné hry dětí, napodobování starších, pohybové hry, motivační hry,hudebně pohybové hry,smyslové hry,situační hry,společenské hry četba, vypravování, poslech, komunikativní kruh, rozhovory.procvičování praktických dovedností,experimenty, pokusy.Divadelní představení.Návštěva hradu, jízda na kole se stařšími dětmi.
Využití výtvarných,pracovních, hudebních, pohybových a relaxačních činností
Využití stavebnic,Puzzle, knih, DVD a CD, encyklopedií,maňásků a loutek, obrázků,fotografií, globusu, mapy okolí ,výtvarných potřeb, tělovýchovných potřeb, hubebních nástrojůVzdělávací nabídka
2013-2014
I.třída
Charakteristika vzdělávacího programu :
Program je připraven pro 1, třídu. Vzdělávací program byl zpracován z Kurikula podpory zdraví v mateřské školy.Vzdělávací program je převážně zaměřen na
seznamování s novým prostředím, pravidly ve školce a seznamování s přírodou.
Učitelka úzce spolupracuje s učitelkami 2. a 3. třídy. Děti se seznamují s předplaveckou výchovou, nenásilnou formou je dětem předkládána zdravá výživa (seznamování s pitným řežimem, ovocem, zeleninou a jinými zdravými potravinami. Učitelka děti seznamuje s pravidly ve školce, učí děti vzájemně si mezi sebou hrát. Děti se učí samostatnosti při oblékání, úklidu hraček.
Metody práce s dětmi : Budeme se snažit využívat prožitkové učení, , názorných ukázek,povzbuzení, pochvaly, seznámíme se s komunikativním kruhem.
Vzdělávací obsah
Vzdělávací program je v souladu z RPV PV a při práci s dětmi během celého roku procvičujeme věškeré vzdělávací oblasti ( dítě a tělo, dítě a jeho psychika, dítě a druhý,dítě a společnost, dítě a svět).Pro 1.třídu jsou určené úkoly dle přílohy A
Téma :Lesní skřítek
Podtéma :

-skřítek ve školce
-jak si skřítek našel ve školce kamaráda
-kaštanový skřítek
Cíl a záměr vzdělávání
Cílem tohoto vzdělávacího programu je novým dětem usnadnit odloučení od rodičů, seznámení s novým prostředím, hračkami . Děti jsou seznámeny rovněž s pravidly a učitelka jim pomáhá s osvojením . Pro starší děti je cílem seznámení se s novými dětmi a zapojit je do her.Děti se seznamují se základy osobní hygieny a dodržování během celého dne. U dětí je rozvíjena nenásilonou formou sebeobsluha, dle možností dětí.Na závěr tohoto programu se děti jednoduchou formou seznamují s okolním prostředím, s plody a pracují s nimi.


Délka realizace
Během podzimního období
Věková skupina
3-4 let
jiné
Spolupracovat s rodiči a učitelkami vyšších tříd. Využívat možností společných aktivit(setkání s rodiči, divadelní představení)
Vzdělávací nabídka
Společné hry dětí, napodobování starších, pohybové hry, motivační hry,hudebně pohybové hry, četba, vypravování, poslech, komunikativní kruh, rozhovory,procvičování praktických a dovedností sebeobsluhy.Vycházky do okolí.Divadelní představení.
Využití výtvarných,pracovních, hudebních, pohybových a relaxačních činností.Využití stavebnic, knih, maňásků a loutek, přírodnin,obrázků, výtvarných potřeb využití různých materiálů, tělovýchovných potřeb, hubebních nástrojů.Podtéma :

-skřítek o vánocích
-skřítek jede za zimou
-skřítek má rád sníh
Cíl a záměr vzdělávání
Celek je zasazen do zimního času. První část seznamuje děti s tradicemi, posiluje vztah k rodině a přírodě. Děti se seznamují s různými materiály . Druhá část se věnuje zimním radovánkám, jednoduchému řešení problémů a zimními sporty. Děti se seznamují po celou dobu s bezpečností při zimních hrách.


Délka realizace
Zimní odbobí
Věková skupina
3- 4 let
jiné
Spolupráce s obcí při rozsvícení vánočního stromu.Posezení s rodiči před vánocemi.Společné zimní hrátky na zahradě.Využití publikací z rodin.
Pozvání zastupitele obce na vánoční besídku
Využití Dne otevřených dveří v ZŠ

Nabídka činností
Společné hry dětí, napodobování starších, pohybové hry, motivační hry,hudebně pohybové hry,smyslové hry,situační hry,společenské hry četba, vypravování, poslech, komunikativní kruh, rozhovory.procvičování praktických dovedností,experimenty, pokusy se sněhen a ledem .Návštěva Mikuláše. Využití zahrady- sáňkování.Divadelní představení.
Využití výtvarných,pracovních, hudebních, pohybových a relaxačních činností
Využití stavebnic, knih, DVD a CD encyklopedií,maňásků a loutek, obrázků,fotografií, globusu, mapy světa výtvarných potřeb, tělovýchovných potřeb, hubebních nástrojů
Podtéma :

-skřítek se raduje z jara
- skřítek o velikonocích
- skřítek má rád svou rodinu
Cíl a záměr vzdělávání
Celek je zasazen do jarního času. ,kdy seznamuje děti s jarní přírodou jarními květy a mláďaty , ochranou životního prostředí . Dále děti seznamujís jarními svátky a jednoduchou formou s ekologickou výchovou Druhá část je zaměřena na rodinné vztahy , posilování vztahu k rodičům. Děti se seznamují s péčí o králička.


Délka realizace
V jarních měsících
Věková skupina
3-4 let
jiné
-Spolupracovat s rodiči při velikončních svátcích
-zapojit rodiče do společných oslav
-spolupracovat s rodiči při organizaci výletu
-společná oslava se při pálení čarodejnic
-
Vzdělávací nabídka
Společné hry dětí, napodobování starších, pohybové hry, motivační hry,hudebně pohybové hry,smyslové hry,situační hry,společenské hry četba, vypravování, poslech, komunikativní kruh, rozhovory.procvičování praktických dovedností,experimenty, pokusy.Divadelní představení.
Využití výtvarných,pracovních, hudebních, pohybových a relaxačních činností
Využití stavebnic,Puzzle, knih, DVD a CD, encyklopedií,maňásků a loutek, obrázků,fotografií, globusu, mapy okolí ,výtvarných potřeb, tělovýchovných potřeb, hubebních nástrojů


Podtéma :

-skřítek na cestách
Základní charakteristika
Celek je zasazen do letního času. Děti seznamují s naší vlastí a historií (návštěva hradu)a rozvíjí národní cítění Poznávájí nejbližší okolí. U dětí je rozvíjena dovednost.Dětem je přiblížen význam pitného režimu a sledována bezpečnost při hrách na zahradě


Délka realizace
V letních měsících
Věková skupina
3-4 let
jiné
Spolupracovat s rodiči při zajištění bezpečnosti na výletech, jízdě na odstrkovadlech.Společné rozloučení se školním rokem.
Spolupráce s rodiči při zajištění Školy v přírodě
Nabídka činností
Společné hry dětí, napodobování starších, pohybové hry, motivační hry,hudebně pohybové hry,smyslové hry,situační hry,společenské hry četba, vypravování, poslech, komunikativní kruh, rozhovory.procvičování praktických dovedností,experimenty, pokusy.Divadelní představení.Návštěva hradu, jízda na kole se stařšími dětmi.
Využití výtvarných,pracovních, hudebních, pohybových a relaxačních činností
Využití stavebnic,Puzzle, knih, DVD a CD, encyklopedií,maňásků a loutek, obrázků,fotografií, globusu, mapy okolí ,výtvarných potřeb, tělovýchovných potřeb, hubebních nástrojů


 
můj profil
 poslat vzkaz autorovi
Aktuální články
Rubriky
Archiv
Fotoalbum
RSS
Vytvořil
Free Blogger templates
 
 
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se